قالیشویی عدل رشت

فرش غرب ایران – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: فرش غرب ایران

فرش غرب ایران

انتساب فرش ها به غرب ایران صرفا بر مبنای جغرافیایی صورت می گیرد. در شهرهای متعدد این منطقه وسیع که از لحاظ بزرگی با آلمان غربی قابل قیاس است.