قالیشویی عدل رشت

زمان آغاز فرش دست باف – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: زمان آغاز فرش دست باف

فرش ایرانی

فرش ایرانی

فرش ایرانی هنر-صنعتی است که از دیرباز به عنوان نام واعتباری برای ایران بر فرهنگ ایرانی سایه افکنده است. مفروش کردن هر خانه ای با فرش ایرانی فرصتیست برای لمس تاریخ چندین و چند ساله ی ایران و تارهای فرش ایرانی جایگاه حماسه هموطنان بافنده است که خلقت خداوند را به تصویر میکشند.